Cyfrifiannell Cyfyngiadau Ystafelloedd Gwely Tenantiaid Cymdeithasol

Mae’r gyfrifiannell hawdd hon yn eich galluogi i weld effaith y newidiadau (o fis Ebrill 2013 ymlaen) i Fudd-dal Tai i denantiaid yn y sector rhent cymdeithasol. Bydd y newidiadau’n lleihau swm y Budd-dal Tai a gaiff ei dalu lle mae gan yr annedd fwy o ystafelloedd gwely nag y mae eu hangen – yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig – ar y bobl sy’n byw yno.

Os ydych chi (neu’ch partner) o oedran pensiwn (61 oed neu hŷn ar hyn o bryd) nid yw’r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi. Os oes gennych rent a morgais i’w talu o dan gynllun ‘rhannu perchnogaeth’, neu os ydych chi’n byw mewn llety eithriedig â chymorth, nid ydynt yn effeithio arnoch chi chwaith.

Gall aelodau o'r lluoedd arfog, sy'n byw yn y cartref, ond yn absennol am gyfnodau hir ar wasanaeth gweithredol, gael eu cynnwys yn y niferoedd isod.

Cyfansoddiad yr aelwyd
(Gan gynnwys pobl nad ydynt yn ddibynyddion – ond nid plant maeth)
D.S. Mae’r uchod yn gyfrif o’r cyplau, nid o’r unigolion.
Plant (os o gwbl) – ticiwch os yw plentyn yn derbyn elfen ofal Lwfans Byw i'r Anabl ar y gyfradd uchel neu ganol a nid yw'n rhesymol yn gallu rhannu ystafell wely gyda phlentyn arall:
Anghenion arbennig
Manylion yr annedd
£
Canlyniadau

Gall Ferret helpu gydag effaith y diwygiadau lles mewn llawer o ffyrdd eraill.